Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Prostřednictvím tohoto dokumentu Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službami, které Vám poskytujeme.

Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění  a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)  č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen „GDPR“ a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společnosti ve znění pozdějších přepisů.

Správce osobních údajů

Správce Vámi poskytnutých osobních údajů je společnost ELITIA, s. r. o., se sídlem Gutova 2403/42, 100 00 Praha 10, IČO 28790693, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 173650,   e-mail rezervace@elitia.cz. (dále jen „CA“).

Ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat telefonicky na telefonním čísle +420 602 329 061 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese rezervace@elitia.cz.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Požadujeme od Vás a zpracováme pouze takové osobní údaje, abychom Vám mohli nabízet a poskytovat naše služby, zákaznickou podporu, abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili naše oprávněné zájmy.

Zpravidla zpracováváme následující údaje

Informace získáváme jednak přímo od Vás a také od jiných oprávněných subjektů (např. cestovních agentur – našich autorizovaných prodejců, u kterých si je objednáváte).

 

Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje

Jakým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovány

Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě v elektronickém systému CA, tak i manuálně. Správce podnikl potřebná technická a bezpečností opatření v zájmu ochrany vámi poskytnutých osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití. Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji při plnění svých pracovních povinností jsou vázány povinností mlčenlivosti jak o osobních údajích samotných, tak i o bezpečnostích opatřeních k jejich ochraně. Tato povinnost trvá neomezeně i po zkončení zaměstnání nebo příslušného vztahu.

Kdo je příjemcem Vašich osobních údajů

Příjemcem Vašich osobních údajů je primárně naše CA. S ohledem na povahu námi nabízených služeb budou námi v nezbytně nutném rozsahu též poskytnuty dodavatlům CA zejména hotelům, delegátům, přepravním společnostem, zastupujícím zahraničním cestovním agenturám.

Osobní údaje jsou  zpřístupněny také zaměstnancům správce. Naši zaměstatnci jsou za účelem Vašich osobních údajích smluvně vázáni k mlčenlivosti.

S ohledem na povahu námi nabízených poskytovaných služeb budou Vaše osobní údaje předávány do dalších členských států Evropské unie a to vždy pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Vaše práva

Vaším přirozeným právem je obdržet informace o Vašich datech, které o Vás zpracováváme.

Stejně tak máte právo na:

Dále jsme povinni Vaše osobní údaje na Vaše požádání přenést na Vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

Doba, po kterou Vaše osobní údaje zpracováme

Jednotlivé kategorie Vašich osobních údajů jsou správcem zpracovány pouze po nezbytnou dobu. V případě zpracování Vašich osobních údajů pro účely plnění smlouvy zpracováme tyto osobní údaje po dobu trvání příslušné smlouvy a dále 3 roky od jejího ukončení. Osobní údaje zpracovávané za účelem našich oprávněných zájmů  zpracováme pouze po dobu vyřizování Vašich stížností, reklamací a jiných žádostí. Správce je za účelem plnění svých zákonných povinností vyplývajících především z daňových předpisů, předpisů o účetnictví a archivací. Ke zpracování uvedených osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas.

 


SLOVINSKO - ZELENÝ DRAHOKAM V PODHŮŘÍ ALP

Je možné uplatnit benefity (Edenred/Sodexo)

Napište nám - poradíme Vám s výběrem